Thứ năm, 25 Tháng 10 2012 07:09

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MẪU THẺ VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG THẺ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ


      Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
      Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
      Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;
       Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức,


QUYẾT ĐỊNH:


       Điều 1. Quyết định này quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức.
       Điều 2. Những đối tượng sau đây được cấp và sử dụng thẻ cán bộ, công chức, viên chức
         1. Những người được tuyển dụng vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước.
         2. Những người được tuyển dụng vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

   Flie download: QD 06-2008-BNV Quy dinh the can bo cong chuc.doc

 

Cập nhật ngày Thứ năm, 25 Tháng 10 2012 09:25