THÔNG BÁO
Về việc thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019

 

Căn cứ Nghị định số 101/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 13/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh;
    Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường về việc thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức năm 2019 như sau:
    - Trưởng các đơn vị lập Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 (mẫu QT6.2/NS2-BM1A), thực hiện đánh giá hiệu quả sau đào tạo (từ bậc đại học trở lên) và đánh giá hiệu quả sau bồi dưỡng (lớp bồi dưỡng từ 10 ngày trở lên) theo mẫu đánh giá đính kèm.
    - Mốc thời gian đánh giá hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng từ tháng 9/2017 đến tháng 8/2018).
    - Thời gian gửi kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 (kèm theo file mềm sử dụng Microsoft Excel) và bản đánh giá về Phòng Quản trị Nhân sự kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/8/2018.
    - Giao Phòng Quản trị Nhân sự tổng hợp và thông qua Hội đồng xét duyệt.
Lưu ý:
    + Các đơn vị đảm bảo việc cử viên chức đi đào tạo về chuyên môn phải phù hợp với vị trí việc làm và định hướng bố trí công tác sau đào tạo.
    + Viên chức được cử đi đào tạo phải đảm bảo công việc của đơn vị, tránh tình trạng cử đi đào tạo nhiều, không có người thực hiện công việc.
    + Khuyến khích viên chức tham gia các chương trình học bổng ngoài nước.
    + Không giải quyết những trường hợp viên chức tự ý đi dự thi khi chưa có sự đồng ý của Trưởng đơn vị, Ban Giám hiệu và sẽ xem xét xử lý nếu viên chức vi phạm các quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng.
    => Các đơn vị tải biểu mẫu có liên quan tại website Phòng Quản trị Nhân sự: www.qtns.tvu.edu.vn -> Thông báo khác.
Đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc thông báo này.

 Tải file:

   Ke hoach dao tao boi duong.xls

   Mau danh gia hieu qua sau dao tao boi duong.doc

 

                                                         

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG


(đã ký)


Võ Hoàng Khải