THÔNG BÁO
Về việc xét phụ cấp thâm niên nhà giáo năm học 2018 - 2019

 

Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 20/11/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;
Căn cứ Quyết định số 4191/QĐ-ĐHTV ngày 10/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể công tác đào tạo các lớp đại học, cao đẳng năm học 2018-2019;
Để thuận tiện cho việc chi trả phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với công chức, viên chức đủ điều kiện theo quy định cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN,
Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc tổ chức xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo (PCTNNG) năm học 2018 – 2019 đối với công chức, viên chức thuộc Trường như sau:
I. Đối tượng và phạm vi áp dụng
1. Viên chức đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục tại các Khoa, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Trà Vinh (ĐHTV), Trường Thực hành Sư phạm, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Victory và các đơn vị đào tạo thuộc Trường.
2. Viên chức đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm tại các xưởng, trường, trạm, trại, trung tâm thực hành, phòng thí nghiệm, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh ĐHTV, Trường Thực hành Sư phạm, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Victory và các đơn vị đào tạo thuộc Trường.
3. Công chức, viên chức thuộc khối quản lý và phục vụ đào tạo tham gia giảng dạy có đủ điều kiện và thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP.
II. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo
1. Thời gian tính hưởng PCTNNG được xác định bằng tổng các thời gian:
a) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập;
b) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập);
c) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra Đảng; thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có);
d) Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề;
2. Thời gian không tính hưởng PCTNNG:
- Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu;
- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;
- Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
- Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.
- Thời gian đi học tập nâng cao trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, đi làm chuyên gia, thực tập sinh, nghiên cứu sau tiến sĩ tập trung ở trong nước từ 01 năm trở lên (trừ trường hợp đi học tập trung nhưng có tham gia giảng dạy) hoặc ngoài nước có thời hạn từ 01 tháng trở lên.
III. Điều kiện và mức phụ cấp thâm niên nhà giáo được hưởng
Công chức, viên chức tham gia giảng dạy quy định tại phần I của Thông báo này đủ 05 năm (60 tháng) thì được hưởng PCTNNG bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính nâng thêm 1%.
IV. Tổ chức thực hiện:
- Viên chức đủ 05 năm (60 tháng) giảng dạy được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo là 5% thì phải thực hiện kê khai thâm niên nhà giáo (Mẫu kê khai đính kèm).
- Trưởng các đơn vị căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2018 – 2019 lập danh sách viên chức đủ điều kiện xét hưởng và nâng phần trăm phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định (Mẫu danh sách đính kèm). Đồng thời, Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi và phản hồi kịp thời bằng văn bản gửi về Phòng Quản trị Nhân sự đối với các trường hợp viên chức trong năm học không có tham gia giảng dạy (nếu có).
- Phòng Quản trị Nhân sự tổng hợp danh sách viên chức của các đơn vị đủ điều kiện tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định trình Hội đồng xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo của Trường phê duyệt.
V. Thời gian gửi hồ sơ: Đơn vị gửi danh sách (kèm theo file mềm sử dụng Microsoft Excel) và hồ sơ về Phòng Quản trị Nhân sự từ ngày ra thông báo đến trước ngày 19/9/2018.
*Ghi chú:
- Đơn vị không gửi Danh sách và hồ sơ kê khai xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo về Phòng Quản trị Nhân sự đúng thời gian thông báo thì Trường không thực hiện xét chi trả PCTNNG và tạm ngưng chi trả PCTNNG đối với viên chức thuộc đơn vị.
- Danh sách và Biểu mẫu kê khai xét hưởng PCTNNG năm học 2018-2019 download tại website: qtns.tvu.edu.vn/thamnien/Bieumau.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Quản trị Nhân sự, điện thoại nội bộ: 169 (gặp Phượng).
Đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai và tổ chức thực hiện đúng Thông báo này./.

                                                         

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Thạch Thị Dân