Thứ ba, 11 Tháng 9 2018 09:10

THÔNG BÁO
Kết quả đánh giá Tiếng Anh và Tin học
(Chức danh: Kỹ thuật y)

 

Xét kết quả đánh giá Tiếng Anh và Tin học của ứng viên dự tuyển chức danh Kỹ thuật y;

Hội đồng Tuyển dụng nhân sự thông báo kết quả đánh giá Tiếng Anh và Tin học của các Ứng viên (đính kèm danh sách).
Ứng viên đạt sẽ được thông báo cụ thể lịch phỏng vấn trực tiếp trước Hội đồng Tuyển dụng nhân sự Trường.
Trân trọng thông báo./.

                                                         

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Thạch Thị Dân

Cập nhật ngày Thứ ba, 11 Tháng 9 2018 09:20