THÔNG BÁOnew
Kết quả đánh giá Chuyên môn, tiếng Anh và Tin học (Đợt 2)

Xét kết quả đánh giá Chuyên môn, tiếng Anh và Tin học của ứng viên dự tuyển vào Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh;
Hội đồng Tuyển dụng nhân sự thông báo kết quả đánh giá Chuyên môn, tiếng Anh và Tin học của các Ứng viên.

Ứng viên đạt sẽ được thông báo cụ thể lịch phỏng vấn trực tiếp trước Hội đồng Tuyển dụng nhân sự Trường.
Trân trọng thông báo./.

          Xem chi tiết tại đây: Danh sách đính kèm


                                                         

KT.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(đã ký)

Võ Hoàng Khải