THÔNG BÁO

Về việc đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh
Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

 

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;
Căn cứ Công văn số 73/HĐGSNN ngày 10/4/2019 của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019,
Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Trường có nhu cầu và đủ tiêu chuẩn đăng ký xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019. Thời gian gửi Bản đăng ký về Trường (thông qua Phòng Quản trị Nhân sự) đến trước 14 giờ ngày 02/5/2019.
Trân trọng!

Tải file:

        1./ Mau dang ky 01.doc

        2./ QD 37 2018 QD-TTG ban hanh quy dinh tieu chuan, thu tuc cong nhan dat tieu chuan va bo nhiem chuc danh GS, PGS.pdf

        3./QD thanh lap HDCS nam 2019.doc

        4./DS Kem QD thanh lap HDGSCS 2019.doc

        5./Lich xet cong nhan chuc danh PGS tai TVU 2019.doc

 

                                                         

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Võ Hoàng Khải