THÔNG BÁO
Về việc triển khai thực hiện đánh giá, phân loại 
viên chức và người lao động năm học 2017 – 2018

 

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo thực hiện đánh giá, phân loại, viên chức và người lao động năm học 2017 – 2018. Cụ thể như sau: 
1. Nội dung: Thực hiện đánh giá, phân loại viên chức và người lao động theo hướng dẫn đính kèm.
Riêng đối với các đơn vị được giao quyền tự chủ, thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động thì thực hiện đánh giá theo quy định của đơn vị (nếu có).

2. Thời gian tổ chức thực hiện:
- Mốc thời gian xem xét để đánh giá, phân loại viên chức và người lao động: từ ngày 01/6/2017 - 31/5/2018.
- Thời gian tổ chức thực hiện đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và gửi hồ sơ về Phòng Quản trị Nhân sự: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/6/2018.
3. Kết quả đánh giá: Là căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng, thực hiện chính sách tinh giản biên chế và các chính sách khác đối với viên chức và người lao động.
Đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện đánh giá, phân loại viên chức, người lao động theo đúng quy định.

Tải file: TB trien khai thuc hien danh gia phan loai vien chuc va nguoi lao dong nam 2017-2018.pdf

 

                                                         

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Thạch Thị Dân