2

Thông báo tư vấn, hỗ trợ hồ sơ học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước của VINIF

Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước năm 2019 của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) đang trong quá trình nhận hồ sơ đăng ký và sẽ kết thúc quá trình nhận hồ sơ vào ngày 15/07/2019. 
Đây là Học bổng hỗ trợ học tập không điều kiện của Vingroup với giá trị tối thiểu 120 triệu/năm đối với thạc sĩ và 150tr/năm đối với Tiến sĩ. Học bổng hướng đến các nhóm đối tượng sau:

Sinh viên năm cuối chuẩn bị học thạc sĩ

Cán bộ, giảng viên, học viên cao học chuẩn bị làm nghiên cứu sinh
Học viên cao học đang học thạc sĩ (Tốt nghiệp sớm nhất vào tháng 9/2020)
Nghiên cứu sinh đang nghiên cứu (Bảo vệ luận án Tiến sĩ sớm nhất vào tháng 9/2020)

Thông tin chi tiết về Chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước tại địa chỉ: http://vinif.org/hoc-bong-thac-si-tien-si-trong-nuoc/.