THÔNG BÁO
Về việc thực hiện xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, 
viên chức và nhân viên do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

 

Căn cứ Công văn số 3273/UBND-NC ngày 09/10/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn theo Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 4539/QĐ-ĐHTV ngày 04/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và nhân viên Trường Đại học Trà Vinh;
Căn cứ Quyết định số 4921/QĐ-ĐHTV ngày 12/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2018-2019,
Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến công chức, viên chức và nhân viên của Trường về việc xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, như sau:
1.Điều kiện, tỷ lệ, số lần và xác định thành tích xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:
a. Điều kiện và chế độ được hưởng
Công chức, viên chức và nhân viên đủ tiêu chuẩn được nâng bậc lương thường xuyên và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được Hiệu trưởng quyết định công nhận bằng văn bản chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/8/2020 còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.
b. Số lần được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Không thực hiện 02 (hai) lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.
c. Xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc như sau:
* Được xét nâng bậc lương trước hạn tối đa 12 tháng:
- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Thành tích trong khoảng thời gian 06 năm gần nhất được tặng 03 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 03 danh hiệu Lao động tiên tiến, thành tích của năm liền kề với năm được nâng bậc lương trước thời hạn phải đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống: Thành tích trong khoảng thời gian 04 năm gần nhất được tặng 02 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 02 danh hiệu Lao động tiên tiến, thành tích của năm liền kề với năm được nâng bậc lương trước thời hạn phải đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
* Được xét nâng bậc lương trước hạn tối đa 09 tháng:
- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Thành tích trong khoảng thời gian 06 năm gần nhất được tặng 02 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 04 danh hiệu Lao động tiên tiến, thành tích của năm liền kề với năm được nâng bậc lương trước thời hạn phải đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống: Thành tích trong khoảng thời gian 04 năm gần nhất được tặng 01 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 03 danh hiệu Lao động tiên tiến, thành tích của năm liền kề với năm được nâng bậc lương trước thời hạn phải đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
* Được xét nâng bậc lương trước hạn tối đa 06 tháng:
- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Thành tích trong khoảng thời gian 06 năm gần nhất được tặng 01 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 05 danh hiệu Lao động tiên tiến, thành tích của năm liền kề với năm được nâng bậc lương trước thời hạn phải đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống: Thành tích trong khoảng thời gian 04 năm gần nhất được tặng ít nhất 04 danh hiệu Lao động tiên tiến.
2.Thành phần hồ sơ:
- Đơn xin xét nâng bậc lương trước thời hạn của cá nhân (theo mẫu).
- Đề nghị của đơn vị về việc xét nâng bậc lương trước thời hạn cho viên chức và nhân viên tại đơn vị (theo mẫu).
- Các thành tích (danh hiệu) công chức, viên chức và nhân viên đạt được (bản photo).
- Quyết định lương hiện hưởng (bản photo).
3.Thời gian gửi hồ sơ:
Công chức, viên chức và nhân viên hoàn tất hồ sơ gửi về Phòng Quản trị Nhân sự kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/8/2019.
Riêng đối với các đơn vị được giao hạch toán độc lập, Trưởng đơn vị căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện theo thông báo này để thực hiện rà soát và gửi hồ sơ viên chức, nhân viên đủ điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn đến Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn của Trường xét duyệt (thông qua Phòng Quản trị Nhân sự).
* Ghi chú:
- Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn không xem xét giải quyết các trường hợp gửi hồ sơ trễ hạn.
- Các biểu mẫu, văn bản liên quan vui lòng download tại website Phòng Quản trị Nhân sự (qtns.tvu.edu.vn  Nâng lương  Trước hạn). Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Quản trị Nhân sự (gặp Phượng - số nội bộ: 420).
Đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai đến viên chức và nhân viên của đơn vị thực hiện theo tinh thần thông báo này.

 

Tải file:

- Mau Don cua ca nhan.doc

- Mau De nghi cua don vi.doc

                                                         

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Thạch Thị Dân