THÔNG BÁO
Về việc xét phụ cấp thâm niên nhà giáo năm học 2019 - 2020

 

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc tổ chức xét hưởng và nâng phần tram phụ cấp thâm niên nhà giáo (PCTNNG) năm học 2019 – 2020 đối với công chức, viên chức thuộc Trường, như sau:
I. Đối tượng và phạm vi áp dụng
1. Viên chức đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục tại các Khoa, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Trà Vinh, Trường Thực hành Sư phạm, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Victory và các đơn vị đào tạo thuộc Trường.
2. Viên chức đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm tại các xưởng, trường, trạm, trại, trung tâm thực hành, phòng thí nghiệm, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Trà Vinh, Trường Thực hành Sư phạm, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Victory và các đơn vị đào tạo thuộc Trường.

3. Công chức, viên chức thuộc khối quản lý và phục vụ đào tạo tham gia giảng dạy có đủ điều kiện và thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP.

II. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo
1. Thời gian tính hưởng PCTNNG được xác định bằng tổng các thời gian:
a) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập;
b) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập);
c) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra Đảng; thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có);
d) Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề;
2. Thời gian không tính hưởng PCTNNG:
- Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu;
- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;
- Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
- Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.
- Thời gian đi học tập nâng cao trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, đi làm chuyên gia, thực tập sinh, nghiên cứu sau tiến sĩ tập trung ở trong nước từ 01 năm trở lên (trừ trường hợp đi học tập trung nhưng có tham gia giảng dạy) hoặc ngoài nước có thời hạn từ 01 tháng trở lên.
III. Điều kiện và mức phụ cấp thâm niên nhà giáo được hưởng
Công chức, viên chức tham gia giảng dạy quy định tại phần I của Thông báo này đủ 05 năm (60 tháng) thì được hưởng PCTNNG bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính nâng thêm 1%.
IV. Tổ chức thực hiện:
1.Đối với viên chức xét hưởng PCTNNG (5%): thực hiện kê khai thâm niên nhà giáo (Mẫu kê khai đính kèm).
2.Đối với Trưởng đơn vị: Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy năm học 2019 – 2020 lập danh sách viên chức đủ điều kiện xét hưởng PCTNNG (5%) và nâng phần trăm phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định (Mẫu danh sách đính kèm). Đồng thời, Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi và phản hồi kịp thời bằng văn bản gửi về Phòng Quản trị Nhân sự đối với các trường hợp viên chức trong năm học không có tham gia giảng dạy (nếu có).
3.Đối với Phòng Quản trị Nhân sự: tổng hợp danh sách viên chức của các đơn vị đủ điều kiện tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định trình Hội đồng xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo của Trường phê duyệt.
V. Thời gian gửi hồ sơ: Đơn vị gửi danh sách (kèm theo file mềm sử dụng Microsoft Excel) và hồ sơ kê khai xét PCTNNG về Phòng Quản trị Nhân sự từ ngày ra thông báo hết ngày 19/9/2019.
* Ghi chú:
- Đơn vị không gửi Danh sách và hồ sơ kê khai xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo về Phòng Quản trị Nhân sự đúng thời gian thông báo thì Nhà trường không thực hiện xét chi trả PCTNNG năm học 2019-2020 và tạm ngưng chi trả PCTNNG hiện hưởng.
- Đối với viên chức thuộc khối quản lý và phục vụ đào tạo gửi Hợp đồng giảng dạy và bản thanh lý hợp đồng giảng dạy về Phòng Quản trị Nhân sự sau khi kết thúc việc giảng dạy.
- Danh sách và Biểu mẫu kê khai xét hưởng PCTNNG năm học 2019-2020 download tại website: qtns.tvu.edu.vn/thamnien/Bieumau.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Quản trị Nhân sự, điện thoại nội bộ: 169 (gặp cô Lan).
Đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai và tổ chức thực hiện đúng Thông báo này./.

 

                                                         

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Thạch Thị Dân