THÔNG BÁOnew
Về việc triển khai thực hiện đánh giá, phân loại
viên chức và người lao động năm học 2018 – 2019

 

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo thực hiện đánh giá, phân loại, viên chức và người lao động năm học 2018 – 2019. Cụ thể như sau:
1. Nội dung: Thực hiện đánh giá, phân loại viên chức và người lao động.

Đọc thêm...
 

THÔNG BÁOnew
Về việc xét phụ cấp thâm niên nhà giáo năm học 2019 - 2020

 

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc tổ chức xét hưởng và nâng phần tram phụ cấp thâm niên nhà giáo (PCTNNG) năm học 2019 – 2020 đối với công chức, viên chức thuộc Trường, như sau:
I. Đối tượng và phạm vi áp dụng
1. Viên chức đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục tại các Khoa, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Trà Vinh, Trường Thực hành Sư phạm, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Victory và các đơn vị đào tạo thuộc Trường.
2. Viên chức đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm tại các xưởng, trường, trạm, trại, trung tâm thực hành, phòng thí nghiệm, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Trà Vinh, Trường Thực hành Sư phạm, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Victory và các đơn vị đào tạo thuộc Trường.

Đọc thêm...
 

THÔNG BÁOnew
Về việc thực hiện xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức,
viên chức và nhân viên do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ


Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến công chức, viên chức và nhân viên của Trường về việc xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, như sau: 
1.Điều kiện, tỷ lệ, số lần và xác định thành tích xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:
a. Điều kiện và chế độ được hưởng
Công chức, viên chức và nhân viên đủ tiêu chuẩn được nâng bậc lương thường xuyên và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được Hiệu trưởng quyết định công nhận bằng văn bản chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/8/2020 còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.

Đọc thêm...
 

THÔNG BÁOnew
Về việc thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020

 

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu theo quy định;
Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường về việc thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức năm 2020
- Rà soát và lập Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020.
- Thực hiện đánh giá hiệu quả sau đào tạo (từ bậc đại học trở lên) và đánh giá hiệu quả sau bồi dưỡng đối với lớp bồi dưỡng từ 10 ngày trở lên. Mốc thời gian đánh giá hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng từ tháng 9/2018 đến tháng 8/2019).

Đọc thêm...
 

THÔNG BÁOnew

Về việc đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh
Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019


       Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Trường có nhu cầu và đủ tiêu chuẩn đăng ký xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019. Thời gian gửi Bản đăng ký về Trường (thông qua Phòng Quản trị Nhân sự) đến trước 14 giờ ngày 02/5/2019.

Đọc thêm...
 
« Bắt đầuLùi1234Tiếp theoCuối »

Trang 2/4.