Thứ ba, 31 Tháng 12 2019 09:38

THÔNG BÁO
Kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

 

Căn cứ Kết quả làm việc ngày 31/12/2019 của Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư Trường Đại học Trà Vinh năm 2019,
Trường Đại học Trà Vinh trân trọng thông báo danh sách ứng viên được đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 

Cập nhật ngày Thứ tư, 08 Tháng 1 2020 07:09
Đọc thêm...
 
Thứ sáu, 13 Tháng 12 2019 08:29

THÔNG BÁOnew
Về việc hoàn thiện Đề án vị trí việc làm năm 2019


Nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, xác định cơ cấu công chức, viên chức; xác định khung năng lực theo từng vị trí việc làm và tinh giản biên chế. Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo các đơn vị hoàn thiện Đề án vị trí việc làm năm 2019 như sau: 
1.Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm, Viện và tương đương (gọi chung là Trường cấp Phòng, Khoa) thực hiện rà soát lại tình hình thực tế của đơn vị ở thời điểm hiện tại và đối chiếu với đề án vị trí việc làm đã xây dựng. 
2.Trình tự, thủ tục điều chỉnh vị trí việc làm: đơn vị thực hiện như trình tự, thủ tục xác định vị trí việc làm gồm 09 bước: 
    Bước 1: Thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị gồm: 
   1) Thống kê những công việc có tính chất thường xuyên, liên tục, ổn định, lâu dài, lặp đi lặp lại có tính chu kỳ mà đơn vị thực hiện, gồm:
   a) Những công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành của lãnh đạo đơn vị cấp Phòng, Khoa và lãnh đạo cấp Bộ môn (tương đương) thuộc Phòng, Khoa do cơ quan có thẩm quyền quy định (trừ những người làm việc ở các vị trí, chức danh được pháp luật quy định là công chức);

Cập nhật ngày Thứ sáu, 13 Tháng 12 2019 09:07
Đọc thêm...
 
Thứ sáu, 24 Tháng 5 2019 02:20

THÔNG BÁOnew
Về việc triển khai thực hiện đánh giá, phân loại
viên chức và người lao động năm học 2018 – 2019

 

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo thực hiện đánh giá, phân loại, viên chức và người lao động năm học 2018 – 2019. Cụ thể như sau:
1. Nội dung: Thực hiện đánh giá, phân loại viên chức và người lao động.

Cập nhật ngày Thứ sáu, 24 Tháng 5 2019 02:25
Đọc thêm...
 
Thứ sáu, 26 Tháng 4 2019 10:15

THÔNG BÁOnew

Về việc đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh
Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019


       Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Trường có nhu cầu và đủ tiêu chuẩn đăng ký xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019. Thời gian gửi Bản đăng ký về Trường (thông qua Phòng Quản trị Nhân sự) đến trước 14 giờ ngày 02/5/2019.

Cập nhật ngày Thứ bảy, 20 Tháng 7 2019 01:24
Đọc thêm...
 
Thứ năm, 25 Tháng 4 2019 09:31

THÔNG BÁOnew
Kết quả phỏng vấn Hội đồng tuyển dụng

 

Xét kết quả phỏng vấn của ứng viên dự tuyển vào Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh,
Hội đồng Tuyển dụng nhân sự Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến đơn vị tuyển dụng, ứng viên dự tuyển kết quả phỏng vấn.

Cập nhật ngày Thứ năm, 25 Tháng 4 2019 09:38
Đọc thêm...
 
« Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối »

Trang 1/2.