Phòng Quản trị Nhân sự được thành lập vào ngày 11 tháng 5 năm 2009 theo Quyết định số 427/QĐ-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh. 

1.   Chức năng:

       Giúp Hiệu trưởng quản lý nguồn nhân lực của Trường Đại học Trà Vinh trong công tác: tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, chấm công để xét lương tăng thêm;

       Tham mưu cho Ban Giám hiệu và Phòng Hành chính – Tổ chức trong công tác qui hoạch cán bộ.

2.   Nhiệm vụ:

       -  Tham gia tuyển dụng nhân sự;

       -  Quản lý hợp đồng nhân sự và bảo hiểm;

       -  Nâng ngạch, chuyển ngạch;

       -  Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng;

       -  Đánh giá hiệu quả sau đào tạo;

       -  Đánh giá nhân sự;

       - Quản lý hồ sơ nhân sự;

       - Hỗ trợ Phòng Kế hoạch - Tài vụ thanh toán tiền lương;

       - Thực hiện chấm công lao động để xét lương tăng thêm;

       - Tham mưu, tư vấn Ban Giám hiệu và Phòng Hành chính – Tổ chức trong công tác bổ nhiệm, điều động, thuyên chuyển, đình chỉ công tác, xét thi đua khen thưởng;

       -  Xây dựng những qui định, qui chế, nội qui, biểu mẫu liên quan đến hoạt động điều hành và quản lý nhân sự (thuộc chức năng của đơn vị);

       - Tiếp nhận và xử lý các vấn đề (thuộc thẩm quyền) liên quan đến nhân sự;

       - Báo cáo thống kê hàng năm về tình hình nhân sự;

       - Qui hoạch nhân sự.

3.  Quyền hạn:

       - Đề xuất tuyển dụng nhân sự;

       - Đề xuất đào tạo dài hạn, ngắn hạn, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ và chuyên môn cho đội ngũ nhân sự;

       - Đề xuất nâng và chuyển ngạch, bậc cho cán bộ, giảng viên, giáo viên của Trường;

       - Đề xuất khen thưởng đột xuất với cán bộ, giảng viên đạt thành tích và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của TVU;

       - Đề xuất với Ban Giám hiệu bổ nhiệm những cán bộ, giảng viên có năng lực lãnh đạo và tâm huyết cống hiến cho TVU;

       - Đề xuất với Ban Giám Hiệu tăng lương trước thời hạn đối với những cán bộ, giảng viên giỏi có nhiều thành tựu trong công tác;

       - Đề xuất với Ban Giám hiệu công nhận hết thời gian tập sự trước hạn đối với cán bộ, giảng viên đạt nhiều thành tích theo tiêu chuẩn của TVU đặt ra;

       - Được quyền yêu cầu các đơn vị hỗ trợ các thông tin liên quan đến hồ sơ nhân sự, mô tả chức danh – mô tả công việc; kế hoạch tuyển dụng, kế hoạch đào tạo; báo cáo hiệu quả sau đào tạo;

      -  Phối hợp với Phòng Hành chính – Tổ chức và Ban Thi đua Khen thưởng trong việc xét thưởng cuối năm.