CÁC BIỂU MẪU KHÁC

TT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

Tải về

1

Đơn xin xác nhận công tác QTNS-BM1 Word

2

Đơn xin tham gia hợp tác ngoài trường (không trích kinh phí)

QTNS-BM3A

Word

3

Đơn xin tham gia hợp tác ngoài trường (trích kinh phí)

QTNS-BM3B

Word

4

Đơn xin cấp lại thẻ công chức, viên chức

QTNS-BM10

Word

5

Lý lịch khoa học

 

Word
6

Mẫu lý lịch bổ sung 4a

Mẫu 4a-BNV/2007

Word

7

Mẫu sơ yếu lý lịch cá nhân

 

Word

8

Mẫu lý lịch khai đi học 2a/TCTW

Mẫu 2a/TCTW

Word

9

Đơn xin đi nước ngoài - Chính quyền

QTNS-BM11

Word

10

Báo cáo chuyến đi nước ngoài - Chính quyền

QTNS-BM13

Word

11 Danh sách giảng viên thỉnh giảng Excel
12

Đề nghị xét giảng viên thỉnh giảng

Word

13

Mẫu Sơ yếu lý lịch

Biểu 02-VC

Word

14

Mẫu lý 2C/TCTW-98

 

  Mẫu 2C/TCTW-98

Word

15

Quyển lý lịch viên chức

 

Mẫu HS01-VC/BNV

Word

16

Mẫu sơ yếu lý lịch viên chức

 

Mẫu HS02-VC/BNV

Word