THÔNG BÁO
Kết quả phỏng vấn ứng viên dự tuyển Khoa Y – Dược

 

Xét kết quả phỏng vấn của ứng viên dự tuyển vào Khoa Y – Dược Trường Đại học Trà Vinh,
Hội đồng Tuyển dụng nhân sự Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến đơn vị tuyển dụng, ứng viên dự tuyển kết quả phỏng vấn ngày 13 tháng 9 năm 2018 (đính kèm danh sách).
Giao Phòng Quản trị Nhân sự, Trưởng đơn vị tuyển dụng thực hiện các thủ tục theo quy định đối với các ứng viên đạt yêu cầu.
Trân trọng thông báo./.

 

                                                         

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH


(Đã ký)

 

(Thạch Thị Dân)