THÔNG BÁO
Về việc thực hiện đánh giá và phân loại viên chức năm 2014


Căn cứ Công văn số 826/SNV – TCCCVC ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014;
Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị thuộc Trường thực hiện đánh giá, phân loại viên chức năm 2014 như sau:
1. Nội dung đánh giá: theo hướng dẫn của công văn số 4609/UBND–NC ngày 20/12/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh.

2. Thời gian thực hiện: các đơn vị tiến hành đánh giá và phân loại viên chức theo năm học từ 9/2013 – 8/2014 (theo mẫu đính kèm). Các đơn vị hoàn tất hồ sơ đánh giá (Phiếu đánh giá, biên bản họp đánh giá và các văn bản có liên quan) gửi về Phòng Quản trị Nhân sự tổng hợp, trình Ban Giám hiệu chậm nhất đến hết ngày 19/12/2014.
Kết quả đánh giá viên chức dùng làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định. Do đó, Trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện đúng thời gian và nội dung nêu trên.
Ghi chú: Các đơn vị dowload công văn hướng dẫn và biểu mẫu từ website Phòng Quản trị Nhân sự (mục Đánh giá CC – VC) và thực hiện đánh giá tại đơn vị.

 Tải file: TB Danh gia vien chuc 2014.pdf

                                                         

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Lê Văn Dờn