THÔNG BÁO
Về việc thực hiện đánh giá và phân loại viên chức, nhân viên năm 2015


Thực hiện quy định đánh giá, phân loại viên chức, nhân viên trong đơn vị sự nghiệp giáo dục hàng năm;
Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị thuộc Trường thực hiện đánh giá, phân loại viên chức, nhân viên năm học 2014 – 2015 như sau:
1. Nội dung đánh giá: theo hướng dẫn đính kèm.
2. Thời gian thực hiện: Các đơn vị tiến hành đánh giá, phân loại viên chức, nhân viên và hoàn tất hồ sơ đánh giá (Phiếu đánh giá, biên bản họp đánh giá và các văn bản có liên quan) gửi về Phòng Quản trị Nhân sự tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu và Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trường chậm nhất đến hết ngày 15/6/2015. Mốc thời gian đánh giá theo năm học từ 9/2014 – 5/2015 (theo mẫu đính kèm).

Kết quả đánh giá dùng làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định. Do đó, Trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện đúng thời gian và nội dung nêu trên.

Ghi chú: Các đơn vị có thể dowload văn bản hướng dẫn và biểu mẫu từ website Phòng Quản trị Nhân sự (mục Đánh giá CC – VC) và thực hiện đánh giá tại đơn vị.

 Tải file: thong bao danh gia phan loai vien chuc nguoi lao dong 2015.pdf

 

                                                         

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Văn Dờn