THÔNG BÁO
Về việc triển khai thực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức và

người lao động năm học 2015 – 2016 theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP

 

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;
Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Công văn số 1056/SNV-CCVC ngày 23/10/2015 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2015;
Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo thực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 2015 – 2016. Cụ thể như sau: 
1.Nội dung: Thực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động theo quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP và hướng dẫn đính kèm.

2.Thời gian tổ chức thực hiện:
-Thực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động theo năm học: Từ ngày 01/6/2015 - 31/5/2016.
-Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/6/2016 – 15/6/2016 các đơn vị thực hiện đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và gửi hồ sơ về Phòng Quản trị Nhân sự.
3.Kết quả đánh giá: Là căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng và thực hiện chính sách tinh giản biên chế và các chính sách khác đối với công chức, viên chức.
Đề nghị các đơn vị thực hiện đánh giá, phân loại viên chức, người lao động đúng quy định.

 

Tải file: thong bao danh gia phan loai cong chuc vien chuc3.6.16.pdf

 

                                                         

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng