THÔNG BÁO
Về việc triển khai thực hiện đánh giá, phân loại 
viên chức và người lao động năm học 2016 – 2017

 

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;
Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Công văn số 1183/SNV-CCVC ngày 21/11/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo thực hiện đánh giá, phân loại, viên chức và người lao động năm học 2016 – 2017. Cụ thể như sau: 
1. Nội dung: Thực hiện đánh giá, phân loại viên chức và người lao động theo quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP và hướng dẫn đính kèm.

2. Thời gian tổ chức thực hiện:
- Thực hiện đánh giá, phân loại viên chức và người lao động: Từ ngày 01/6/2016 - 31/5/2017.
- Các đơn vị thực hiện đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và gửi hồ sơ về Phòng Quản trị Nhân sự: từ ngày ra thông báo đến ngày 09/6/2017.
3. Kết quả đánh giá: Là căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng và thực hiện chính sách tinh giản biên chế và các chính sách khác đối với công chức, viên chức.
Đề nghị các đơn vị thực hiện đánh giá, phân loại viên chức, người lao động đúng quy định.

 

Tải file:thong bao trien khai danh gia phan loai vien chuc va nguoi lao dong nam hoc 2016-2017.pdf


                                                         

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng