THÔNG BÁO

Kết quả xét duyệt hồ sơ ứng viên dự tuyển vào Trường Thực hành Sư phạm,

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Trà Vinh, Khoa Ngoại ngữ

 

Căn cứ Thông báo số 170/TB-ĐHTV ngày 20/01/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức tuyển dụng viên chức;
Xét biên bản họp ngày 18/3/2020 của Ban Kiểm tra hồ sơ ứng viên;
Hội đồng tuyển dụng nhân sự thông báo danh sách kết quả xét duyệt hồ sơ ứng viên dự tuyển:

1. Trường Thực hành Sư phạm (đính kèm danh sách).

2. Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Trà Vinh (đính kèm danh sách).

3. Khoa Ngoại ngữ (đính kèm danh sách).

Các ứng viên đạt vòng xét duyệt hồ sơ sẽ được thông báo cụ thể thời gian đánh giá chuyên môn.

Trân trọng thông báo./.

                                                         

KT.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Đã ký)

Võ Hoàng Khải