THÔNG BÁO
Về việc triển khai thực hiện đánh giá, phân loại
viên chức và người lao động năm học 2019 – 2020

 

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/6/2015 về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Nghị định số 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/6/2015 về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo thực hiện đánh giá, phân loại, viên chức và người lao động năm học 2019 – 2020. Cụ thể như sau:
1.Nội dung: Thực hiện đánh giá, phân loại viên chức và người lao động thuộc Trường theo hướng dẫn đính kèm:
- Riêng Trường Thực hành Sư phạm thực hiện đánh giá viên chức, người lao động theo Thông báo này và thực hiện đánh giá chuẩn giáo viên hàng năm theo quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông và Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
- Đối với các đơn vị được giao quyền tự chủ, thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động thì thực hiện đánh giá theo quy định của đơn vị (nếu có).
2. Thời gian tổ chức thực hiện:
- Mốc thời gian xem xét để đánh giá, phân loại viên chức và người lao động: từ ngày 01/6/2019 - 31/5/2020.
- Thời gian tổ chức thực hiện đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và gửi hồ sơ về Phòng Quản trị Nhân sự: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/6/2020.
3. Kết quả đánh giá: Là căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng, thực hiện chính sách tinh giản biên chế và các chính sách khác đối với viên chức và người lao động.
Đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện đánh giá, phân loại viên chức, người lao động theo đúng quy định.

                                                         

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Thạch Thị Dân