THÔNG BÁO
Kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021
tại Trường Đại học Trà Vinh

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS); thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS,PGS;

Căn cứ Công văn số 78/HĐGSNN ngày 29/5/2020 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo bổ sung, cập nhật Phụ lục II, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-HĐGSNN ngày 23/12/2020 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020;

Căn cứ Kết quả làm việc ngày 18/01/2021 của Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư Trường Đại học Trà Vinh năm 2020,
Trường Đại học Trà Vinh trân trọng thông báo danh sách ứng viên được đề nghị bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020 như sau:

TT

Họ và tên ứng viên

Năm sinh

Chức danh bổ nhiệm

Ngành xét bổ nhiệm

1

Tạ Văn Trầm

24/4/1965

Giáo sư

Y học

2

Lâm Thái Hùng

12/10/1977

Phó Giáo sư

Chăn nuôi