THÔNG BÁO
Về việc đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh
Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021

 

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 thán 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;
Thực hiện Công văn số 13/HĐGSNN ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021,
Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Trường có nhu cầu và đủ tiêu chuẩn đăng ký xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021 (theo mẫu đính kèm). Thời gian gửi Bản đăng ký về Phòng Quản trị Nhân sự (bản mềm gửi về địa chỉ mail:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) đến trước 17 giờ ngày 04/5/2021.
Thông tin chi tiết về xét đạt tiêu chuẩn chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư có thể xem tại website của Hội đồng Giáo sư nhà nước: http://hdgsnn.gov.vn.
Trân trọng!

Tải file: ds cac don vi dang ky 2021.doc

            mau so 1.doc

 

                                                         

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Phạm Tiết Khánh