THÔNG BÁO

Về việc xét phụ cấp thâm niên nhà giáo năm học 2021 - 2022

 

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc xét phụ cấp thâm niên nhà giáo (PCTNNG) năm học 2021 - 2022 đối với viên chức thuộc Trường, như sau:
I. Đối tượng
Viên chức các đơn vị thuộc Trường (mang mã số có các ký tự đầu là V.07 và 15) đang giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm tại các xưởng trường, trạm, trại, trung tâm thực hành, phòng thí nghiệm, phòng bộ môn.
II. Thời gian tính hưởng PCTNNG:
1.Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập;
2.Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập);
3.Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra Đảng; thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có);
4.Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.
III. Thời gian không tính hưởng PCTNNG:
1.Thời gian tập sự;
2.Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;
3.Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
4.Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định;
5.Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.
IV. Điều kiện và mức phụ cấp thâm niên
Viên chức theo quy định tại mục I của Thông báo này tham gia giảng dạy có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 05 năm (60 tháng) được tính hưởng PCTNNG bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.
V. Tổ chức thực hiện:
1.Đối với Trưởng đơn vị (Khoa, đơn vị đào tạo, đơn vị có viên chức tham gia giảng dạy): triển khai Nghị định số 77/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/8/2021 quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo và Thông báo này đến toàn thể viên chức thuộc đơn vị.
2.Đối với viên chức tham gia giảng dạy đủ 05 năm (60 tháng):
- Thực hiện kê khai thâm niên giảng dạy (mẫu số 1).
- Hồ sơ đính kèm: thời khóa biểu giảng dạy hoặc hợp đồng và bản thanh lý hợp đồng hoặc kế hoạch giảng dạy của Khoa (trường hợp chưa có thời khóa biểu giảng dạy).
3.Đối với viên chức thuộc khối quản lý và phục vụ đào tạo:
- Đơn vị lập danh sách viên chức đủ điều kiện tính hưởng PCTNNG 5%, nâng PCTNNG và không tham gia giảng dạy (mẫu số 2).
- Viên chức tham gia giảng dạy đủ 05 năm (60 tháng): thực hiện theo nội dung tại khoản 2 mục V Thông báo này.
- Viên chức đủ điều kiện nâng phần trăm PCTNNG: gửi Hợp đồng giảng dạy và bản thanh lý hợp đồng giảng dạy về Phòng Quản trị Nhân sự chậm nhất đến hết ngày 15/3/2022. Sau thời gian này, viên chức không bổ sung minh chứng giảng dạy thì Trường thực hiện tạm ngưng chi trả và thu hồi phần trăm phụ cấp thâm niên nhà giáo đã hưởng trong năm học này.
- Viên chức không tham gia giảng dạy năm học 2021-2022: Trường thực hiện tạm ngưng chi trả PCTNNG kể từ ngày 01/9/2021.
4.Đối với Phòng Quản trị Nhân sự: tổng hợp danh sách viên chức của các đơn vị đủ điều kiện tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định trình Hội đồng xét hưởng PCTNNG của Trường phê duyệt.
VI.Thời gian gửi hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/8/2021.
* Ghi chú:
-Đơn vị và viên chức không gửi hồ sơ về Phòng Quản trị Nhân sự đúng thời gian thông báo thì Nhà trường không thực hiện xét chi trả PCTNNG năm học 2021 - 2022.
-Đơn vị và viên chức tải Nghị định số 77/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/8/2021, mẫu số 1 và mẫu số 2 tại website: qtns.tvu.edu.vn/thamnien.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Quản trị Nhân sự, gặp cô Hương Lan – số điện thoại nội bộ: 169.
Đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai và tổ chức thực hiện đúng Thông báo này./.

                                                         

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Thạch Thị Dân