THÔNG BÁO
Về việc triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng
viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021

 

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo việc triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:
1.Đối tượng: Viên chức, người lao động thuộc các đơn vị của Trường Đại học Trà Vinh.
Riêng đối với viên chức và người lao động của Trường Thực hành Sư phạm đã thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng theo Công văn số 938/SGDĐT-TCCB của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh ngày 01/6/2021 về việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2020 – 2021.

2.Nội dung đánh giá, trình tự, thủ tục và hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Hướng dẫn và mẫu đính kèm.

3.Thời gian tổ chức thực hiện:
- Mốc thời gian xem xét để đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động: từ ngày 01/9/2020 - 31/8/2021.
- Thời gian tổ chức thực hiện và gửi hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động về Phòng Quản trị Nhân sự: từ ngày 30/8/2021 đến hết ngày 10/9/2021.
- Do tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, Trường khuyến khích các đơn vị có thể tổ chức họp đánh giá bằng hình thức trực tuyến.
Đề nghị Trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động theo đúng quy định.

                                                         

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Thạch Thị Dân