THÔNG BÁO

Về việc xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và
người lao động do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

 

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến viên chức và người lao động của Trường về việc xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, như sau:
1. Điều kiện và chế độ được hưởng
Viên chức và người lao động đủ tiêu chuẩn được nâng bậc lương thường xuyên và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được Hiệu trưởng quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/10/2021 còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.
2. Số lần được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
3. Xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc như sau:
* Được xét nâng bậc lương trước hạn tối đa 12 tháng:
- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Thành tích trong khoảng thời gian 06 năm gần nhất được tặng 03 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 03 danh hiệu Lao động tiên tiến, thành tích của năm liền kề với năm được nâng bậc lương trước thời hạn phải đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống: Thành tích trong khoảng thời gian 04 năm gần nhất được tặng 02 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 02 danh hiệu Lao động tiên tiến, thành tích của năm liền kề với năm được nâng bậc lương trước thời hạn phải đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
* Được xét nâng bậc lương trước hạn tối đa 09 tháng:
- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Thành tích trong khoảng thời gian 06 năm gần nhất được tặng 02 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 04 danh hiệu Lao động tiên tiến, thành tích của năm liền kề với năm được nâng bậc lương trước thời hạn phải đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống: Thành tích trong khoảng thời gian 04 năm gần nhất được tặng 01 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 03 danh hiệu Lao động tiên tiến, thành tích của năm liền kề với năm được nâng bậc lương trước thời hạn phải đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
* Được xét nâng bậc lương trước hạn tối đa 06 tháng:
- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Thành tích trong khoảng thời gian 06 năm gần nhất được tặng 01 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 05 danh hiệu Lao động tiên tiến, thành tích của năm liền kề với năm được nâng bậc lương trước thời hạn phải đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
- Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống: Thành tích trong khoảng thời gian 04 năm gần nhất được tặng ít nhất 04 danh hiệu Lao động tiên tiến.
4. Thành phần hồ sơ:
- Đơn xét nâng bậc lương trước thời hạn của cá nhân (theo mẫu).
- Đề nghị của đơn vị về việc xét nâng bậc lương trước thời hạn cho viên chức và người lao động tại đơn vị (theo mẫu).
- Các thành tích (danh hiệu) viên chức và người lao động đạt được (bản photo).
- Quyết định lương hiện hưởng (bản photo).
5. Thời gian gửi hồ sơ:
Viên chức và người lao động hoàn tất hồ sơ gửi về Phòng Quản trị Nhân sự kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/10/2021.
* Ghi chú:
- Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn không xem xét giải quyết các trường hợp gửi hồ sơ trễ hạn.
- Các biểu mẫu, văn bản liên quan vui lòng download tại website Phòng Quản trị Nhân sự (qtns.tvu.edu.vn -> Nâng lương -> Trước hạn). Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Quản trị Nhân sự (gặp cô Hương Lan - số nội bộ: 169).
Đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai đến viên chức và người lao động của đơn vị thực hiện theo tinh thần thông báo này.

                                                         

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Thạch Thị Dân