THÔNG BÁO
Về việc lập Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022

 

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến Trưởng các đơn vị thuộc Trường về việc thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức và người lao động (VC) như sau:
1. Mục đích, yêu cầu:
Trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động nghề nghiệp của VC cũng như nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho VC đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Nhà trường, chuẩn hóa đội ngũ VC theo quy định.
Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch VC, chức danh nghề nghiệp của VC, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; gắn với công tác sử dụng, quản lý VC.

2. Đối tượng:
Toàn bộ VC đang tham gia công tác tại Trường, VC cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải phù hợp với vị trí việc làm, chức danh và yêu cầu công việc.
3. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng:
Về đào tạo: Đào tạo trình độ đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu phát triển đội ngũ của Nhà trường theo mục tiêu chiến lược đề ra.
Về bồi dưỡng: Kiến thức quốc phòng – an ninh, kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước, kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức hội nhập quốc tế, tin học và ngoại ngữ…
4. Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách:
- Chế độ, chính sách: Thực hiện theo quy định của Nhà nước, quy định đào tạo, bồi dưỡng, quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.
- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được đảm bảo từ các nguồn: Học bổng, kinh phí của Nhà trường, nhận tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cá nhân tự túc và được hưởng chế độ khuyến khích tự đào tạo theo quy định. Đối với đào tạo tiến sĩ các ngành; thạc sĩ bác sĩ và bác sĩ chuyên khoa cấp I trở lên Nhà trường xem xét hỗ trợ kinh phí học tập cho VC; các trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng quyết định.
5. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/02/2022 (thứ Hai)
6. Tổ chức thực hiện:
* Trưởng đơn vị thuộc Trường:
- Phổ biến công khai và quán triệt yêu cầu VC của đơn vị tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch để đạt tiêu chuẩn chức danh và đáp ứng yêu cầu công việc.
- Thực hiện báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 (đính kèm đề cương báo cáo).
- Lập Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm năm 2022 (Biễu mẫu QT6.2/NS2-BM1A).
- Giao nhiệm vụ học tập cho VC thuộc đơn vị.
- Có cơ chế khuyến khích, động viên và tạo điều kiện cho VC thuộc đơn vị đi học.
* Viên chức thuộc Trường:
- Căn cứ vào vị trí công việc hiện tại và nhu cầu của cá nhân thực hiện đăng ký tham gia các lớp học.
- VC đang tham gia đào tạo sau đại học thực hiện báo cáo quá trình học tập, nghiên cứu (đính kèm mẫu báo cáo).
* Phòng Quản trị Nhân sự: Tổng hợp hồ sơ và báo cáo Hội đồng.
Hồ sơ gồm kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng; báo cáo quá trình học tập, nghiên cứu của VC đang tham gia đào tạo sau đại học các đơn vị gửi về Phòng Quản trị Nhân sự. Riêng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kèm file mềm sử dụng Microsoft Excel gửi qua Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Các đơn vị tải biểu mẫu (file đính kèm)
Lưu ý:
* Đối với Khoa Y – Dược, Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh rà soát hoạt động chuyên môn và lập Kế hoạch đào tạo đối với các viên chức tham gia đào tạo thực hành theo Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.
* Không giải quyết những trường hợp viên chức tham gia dự thi/xét tuyển sau đại học khi “chưa có sự đồng ý” của Trưởng đơn vị, Ban Giám hiệu. Nhà trường sẽ xem xét xử lý nếu VC vi phạm các quy định về đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.
Đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

                                                         

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Phạm Tiết Khánh