THÔNG BÁO
Về kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư của Trường Đại học Trà Vinh năm 2021

 

Trường Đại học Trà Vinh trân trọng thông báo danh sách ứng viên được đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2021 như sau:

TT

Họ và tên ứng viên

Năm sinh

Chức danh bổ nhiệm

Ngành xét bổ nhiệm

1

Nguyễn Văn Nguyện

06/01/1970

Phó Giáo sư

Kinh tế

2

Phạm Văn Tài

25/12/1969

Phó Giáo sư

Giao thông vận tải

3

Nguyễn Thế Truyền

08/08/1965

Phó Giáo sư

Nghệ thuật

 

                                                         

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Diệp Thanh Tùng