CÁC BIỂU MẪU QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

 

TT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

Tải về

1

Bảng mô tả công việc cá nhân

QT6.2/NS1 - BM1

word_icon_download

2

Đề nghị ký hợp đồng khoán

QT6.2/NS1 - BM3A word_icon_download
3

Đề nghị ký hợp đồng làm việc có thời hạn

QT6.2/NS1 - BM3B

word_icon_download

4

Đề nghị về việc công nhận hết thời gian tập sự

QT6.2/NS1 - BM3C

word_icon_download

5

Đề nghị ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn

QT6.2/NS1 - BM3D

word_icon_download
6

Bản cam kết đạt chứng chỉ NN - TH

QT6.2/NS1 - BM4

word_icon_download
7

Bảng phân công hướng dẫn tập sự

QT6.2/NS1 - BM5A

word_icon_download

8 Bảng nhận xét hết quá trình tập sự của viên chức QT6.2/NS1 - BM5B

word_icon_download

9 Đơn xin công nhận hết thời gian tập sự QT6.2/NS1 - BM6

word_icon_download

10 Bảng tự nhận xét đánh giá quá trình tập sự QT6.2/NS1 - BM7

word_icon_download

11

Phiếu dự giờ đánh giá tiết dạy

QT6.2/NS1 - BM8

word_icon_download

12

Bảng đánh giá quá trình tập sự của Giáo viên, Giảng viên (Trưởng đơn vị)

QT6.2/NS1 - BM9A

word_icon_download

13 Bảng đánh giá quá trình tập sự của Nhân viên Văn Phòng(Trưởng đơn vị) QT6.2/NS1 - BM9B

word_icon_download

14 Bảng tự đánh giá quá trình tập sự của Giáo viên, Giảng viên QT6.2/NS1 - BM9C

word_icon_download

15 Bảng tự đánh giá quá trình tập sự của Nhân viên Văn phòng QT6.2/NS1 - BM9D

word_icon_download

16

Bảng tự đánh giá quá trình làm việc của Giảng viên, giáo viên (Trưởng đơn vị)

QT6.2/NS1 - BM10A

word_icon_download

17 Bảng tự đánh giá quá trình làm việc của Nhân viên Văn phòng (Trưởng đơn vị) QT6.2/NS1 - BM10B

word_icon_download

18

Bảng đánh giá quá trình làm việc của Giảng viên, giáo viên (chính thức)

QT6.2/NS1 - BM10C

word_icon_download

19

Bảng đánh giá quá trình làm việc của của Nhân viên văn phòng (chính thức)

QT6.2/NS1 - BM10D

word_icon_download

20 Mẫu hợp đồng khoán word_icon_download