CÁC BIỂU MẪU ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG


TT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

Tải về

1  Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng QT6.2-NS2-BM1A

Excel

2

Tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng

QT6.2-NS2-BM1B

Excel

3

 

Đơn xin ôn và dự thi

QT6.2-NS2-BM2

word_icon_download

4

 Đơn xin đi học sau đại học trong nước

QT6.2-NS2-BM2A

word_icon_download

5

 Bản cam kết đi học sau đại học trong nước

QT6.2-NS2-BM2B

word_icon_download

6

 Đơn xin đi học ngoài nước

QT6.2-NS2-BM2C

word_icon_download

7

 Bản cam kết đi học sau đại học ngoài nước

QT6.2-NS2-BM2D

word_icon_download

8  Đơn xin tham gia tập huấn, bồi dưỡng, hội thảo QT6.2-NS2-BM3A

word_icon_download

9  Bản cam kết tham gia tập huấn, bồi dưỡng, hội thảo QT6.2-NS2-BM3B

word_icon_download

 10

 Đơn xin gia hạn đào tạo, bồi dưỡng

 QT6.2-NS2-BM3C

word_icon_download

11

 Báo cáo sau đào tạo, bồi dưỡng

QT6.2-NS2-BM4A

word_icon_download

12

 Báo cáo đánh giá công tác sau đào tạo/bồi dưỡng

QT6.2-NS2-BM5

word_icon_download

13

Mẫu báo cáo quá trình học tập, nghiên cứu

word_icon_download