THÔNG BÁOnew
Kết quả phỏng vấn Hội đồng tuyển dụng

 

Xét kết quả phỏng vấn của ứng viên dự tuyển vào Trường Thực hành Sư phạm và Khoa Ngoại ngữ,
Hội đồng Tuyển dụng nhân sự Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến đơn vị tuyển dụng, ứng viên dự tuyển kết quả phỏng vấn.

Đọc thêm...
 

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra sát hạch vào Trường Thực hành Sư phạm,
Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Trà Vinh, Khoa Ngoại ngữ

Hội đồng tuyển dụng nhân sự thông báo kết quả kiểm tra sát hạch của ứng viên dự tuyển vào Trường Thực hành Sư phạm, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Trà Vinh, Khoa Ngoại ngữ.

Đọc thêm...