Thứ năm, 13 Tháng 9 2012 06:25

BIỂU MẪU CHUYỂN NGẠCH, CHUYỂN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

TT

Tên biểu mẫu

Tải về

1  Mẫu đơn xin xét chuyển chức danh nghề nghiệp Word
2  Mẫu sơ yếu lý lịch Word
3  Mẫu đánh giá nhận xét quá trình công tác Word
4  Phiếu dự giờ đánh giá tiết dạy

Word

5

 Mẫu danh sách chuyển đổi chức danh nghề nghiệp

Excel
Cập nhật ngày Thứ hai, 13 Tháng 11 2017 00:29