Thứ năm, 10 Tháng 1 2013 07:06

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN KÊ KHAI TÀI SẢN

TT Tên văn bản Ký hiệu Tải về
1

Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 Về kiểm soát tài sản, thu nhập

của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

130/2020/NĐ-CP

Word


Cập nhật ngày Thứ năm, 17 Tháng 12 2020 06:34