Thứ năm, 25 Tháng 10 2012 07:09

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MẪU THẺ VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG THẺ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ


      Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
      Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
      Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;
       Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức,


QUYẾT ĐỊNH:


       Điều 1. Quyết định này quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức.
       Điều 2. Những đối tượng sau đây được cấp và sử dụng thẻ cán bộ, công chức, viên chức
         1. Những người được tuyển dụng vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước.
         2. Những người được tuyển dụng vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

   Flie download: QD 06-2008-BNV Quy dinh the can bo cong chuc.doc

 

Cập nhật ngày Thứ năm, 25 Tháng 10 2012 09:25
 

Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Xem chi tiết: quyet dinh ban hanh quy chuan chuc danh giao su va pho giao su.pdf


Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ cán bộ công chức

Xem chi tiết:11-2012-TT-BNV.docx


Thông tư 12/2012/TT-BNV quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Xem chi tiết: 12_2012_TT-BNV.pdf


Nghị định 06/NĐ-CP ngày 25/01/2010 Quy định những người là công chức

Xem chi tiết tại:ND 06-2010 Cp - Cong chuc.doc

Nghị định 54/NĐ-CP ngày 4/7/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Xem chi tiết tại đây: 54.2011.ND.CP.doc

Thông tư 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số  54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Xem chi tiết tại đây: TT LT so 68 ngay 30 12 2011.doc

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo số 44/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/12/1999 về việc ban hành quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch giảng viên lên ngạch giảng viên chính trong các trường Đại học và Cao đẳng

Xem chi tiết tại đây:qd_441999 thi nag ngach giang vien len giang vien chinh co mau dinh kem.doc 

Đề án đào tạo Tiến sĩ: http://www.mediafire.com/?416i441l9g7dwbw

 

Đào tạo, bồi dưỡng công chức

Xem chi tiết tại đây: ND18CP dao tao, boi duong,cb,cc.pdf


Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

Xem chi tiết tại đây:ND46CPve thoi viec va nghi huu.pdf

 

Luật Bảo hiểm xã hội

Xem chi tiết tại đây:Luat bao hiem xa hoi-2006.pdf

 

Luật Viên chức

Xem chi tiết tại đây:Luat vien chuc.pdf

 

Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Xem chi tiết tại đây: thong tu 01 cua bo noi vu.pdf

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 18/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức

Xem chi tiết tại đây: thong tu hd nd 18.pdf

 

Quyết định về  việc quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức

Xem chi tiết tại đây: qd06-bnv the can bo cong chuc.pdf

 

Thông tư ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục

Xem chi tiết tại đây: thong tu 44 cua bgd&dt

Luật cán bộ, công chức năm 2010

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Thông tư 03/2011/BNV hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức
Xem chi tiết: bnv tt-03-2011.pdf

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

Xem chi tiết:tt04-2007-bnv.doc


Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Xem chi tiết: nd24cp ve tuyen dung su dung quan ly cong chuc.pdf


Quyết định phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020

Xem chi tiết tại đây: QD 911-TTg.pdf

Công văn số 272/SNV-ĐT Về việc ban hành quy trình thẩm định hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức đi dự thi đầu vào và đi học sau đại học

Xem chi tiết tại đây: Cv 272 so noi vu.pdf


Quyết định ban hành quy định về đạo đức nhà giáo

Xem chi tiết tại đây: Quyet dinh ban hanh quy dinh dao duc nha giao