TÊN VĂN BẢN

TT

Tên văn bản

Ký hiệu

Tải về

 1  Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 07 năm 2011 Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Số:

54/2011/NĐ-CP

Word 
2

Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2011 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số  54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Số:68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH

Word

3

Thông tư liên tịch 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH ngày 20 tháng11năm 2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2011 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số  54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Số: 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH

pdf