Thứ năm, 29 Tháng 11 2012 01:50

BIỄU MẪU NÂNG LƯƠNG TRƯỚC HẠN


TT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

Tải về

1 Đề nghị xét nâng lương trước thời hạn của đơn vị

Word

2 Đơn xin xét nâng lương trước thời hạn của cá nhân

Word

3

TT 08 - Hướng dẫn nâng lương.pdf

pdf
4

Công văn 3273.Thực hiện chế độ nâng bậc lương trước hạn.pdf

pdf

Cập nhật ngày Thứ năm, 20 Tháng 9 2018 03:03