Thứ năm, 10 Tháng 1 2013 07:34

BIỄU MẪU KÊ KHAI TÀI SẢN


TT Tên biễu mẫu Ký hiệu Tải về
1

Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập

 

Word
2

Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập Nghị định số 130/2020/NĐ-CP

Word

3

Mẫu kê khai tài sản bổ sung theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP

Word

Cập nhật ngày Thứ năm, 17 Tháng 12 2020 06:38