Thứ năm, 23 Tháng 5 2019 10:00

Công văn số 1138/SNV-CCVC ngày 28/7/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh về việc một số nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.

Tải file: 1138-snv-ccvcs danh gia vien chuc mau covid.pdf

Cập nhật ngày Thứ ba, 31 Tháng 8 2021 02:25