Thứ năm, 23 Tháng 5 2019 10:00

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNV 2017 Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Tải file: VB hop nhat quy dinh danh gia ccvc.pdf