Thứ năm, 02 Tháng 6 2016 00:49

CÁC BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ CC, VC


TT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

Tải về

1

 Danh sách kết quả đánh giá

 

Excel

2

 Mẫu phiếu đánh giá

 

word_icon_download

3

 Biên bản họp đánh giá

 

word_icon_download

4

Thông báo kết quả đánh giá phân loại viên chức và người lao động

word_icon_download

5

Báo cáo tóm tắt sáng kiến

word_icon_download

6

Hướng dẫn đánh giá

word_icon_download

 

Cập nhật ngày Thứ sáu, 01 Tháng 6 2018 03:21