Văn bản NL
Thứ năm, 23 Tháng 6 2016 00:27

VĂN BẢN THỰC HIỆN

TT

Tên văn bản

Ký hiệu

Tải về

1

Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và nhân viên Trường Đại học Trà Vinh

4539/QĐ-ĐHTV

pdf

2

Thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn theo Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

3273/UBND-NC

pdf

3

Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

08/2013/TT-BNV

 

pdf