THÔNG BÁOnew
Về việc triển khai thực hiện đánh giá, phân loại 
viên chức và người lao động năm học 2019 – 2020

 

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo thực hiện đánh giá, phân loại, viên chức và người lao động năm học 2019 – 2020. Cụ thể như sau: 
1.Nội dung: Thực hiện đánh giá, phân loại viên chức và người lao động thuộc Trường theo hướng dẫn đính kèm:
- Riêng Trường Thực hành Sư phạm thực hiện đánh giá viên chức, người lao động theo Thông báo này và thực hiện đánh giá chuẩn giáo viên hàng năm theo quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông và Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Đọc thêm...
 

THÔNG BÁO
Về việc triển khai thực hiện đánh giá, phân loại
viên chức và người lao động năm học 2018 – 2019

 

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo thực hiện đánh giá, phân loại, viên chức và người lao động năm học 2018 – 2019. Cụ thể như sau:
1. Nội dung: Thực hiện đánh giá, phân loại viên chức và người lao động.

Đọc thêm...
 

THÔNG BÁOnew
Về việc triển khai thực hiện đánh giá, phân loại
viên chức và người lao động năm học 2017 – 2018

 

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo thực hiện đánh giá, phân loại, viên chức và người lao động năm học 2017 – 2018. Cụ thể như sau:
1. Nội dung: Thực hiện đánh giá, phân loại viên chức và người lao động theo hướng dẫn đính kèm.
Riêng đối với các đơn vị được giao quyền tự chủ, thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động thì thực hiện đánh giá theo quy định của đơn vị (nếu có).

Đọc thêm...
 

THÔNG BÁOnew

Về việc triển khai thực hiện đánh giá, phân loại
viên chức và người lao động năm học 2016 – 2017

 

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;
Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Công văn số 1183/SNV-CCVC ngày 21/11/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo thực hiện đánh giá, phân loại, viên chức và người lao động năm học 2016 – 2017. Cụ thể như sau:
1. Nội dung: Thực hiện đánh giá, phân loại viên chức và người lao động theo quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP và hướng dẫn đính kèm.

Đọc thêm...
 

THÔNG BÁOnew
Về việc triển khai thực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức và

người lao động năm học 2015 – 2016 theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP

 

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;
Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Công văn số 1056/SNV-CCVC ngày 23/10/2015 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2015;
Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo thực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 2015 – 2016. Cụ thể như sau:
1.Nội dung: Thực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động theo quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP và hướng dẫn đính kèm.

Đọc thêm...
 
« Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối »

Trang 1/2.