THÔNG BÁOnew
Về việc triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng
viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021

 

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo việc triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:
1.Đối tượng: Viên chức, người lao động thuộc các đơn vị của Trường Đại học Trà Vinh.
Riêng đối với viên chức và người lao động của Trường Thực hành Sư phạm đã thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng theo Công văn số 938/SGDĐT-TCCB của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh ngày 01/6/2021 về việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2020 – 2021.

Đọc thêm...