THÔNG BÁOnew
Về việc thực hiện đánh giá và phân loại viên chức, nhân viên năm 2015


Thực hiện quy định đánh giá, phân loại viên chức, nhân viên trong đơn vị sự nghiệp giáo dục hàng năm;
Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị thuộc Trường thực hiện đánh giá, phân loại viên chức, nhân viên năm học 2014 – 2015 như sau:
1. Nội dung đánh giá: theo hướng dẫn đính kèm.
2. Thời gian thực hiện: Các đơn vị tiến hành đánh giá, phân loại viên chức, nhân viên và hoàn tất hồ sơ đánh giá (Phiếu đánh giá, biên bản họp đánh giá và các văn bản có liên quan)

Đọc thêm...
 

THÔNG BÁOnew
Về việc thực hiện đánh giá và phân loại viên chức năm 2014


Căn cứ Công văn số 826/SNV – TCCCVC ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014;
Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị thuộc Trường thực hiện đánh giá, phân loại viên chức năm 2014 như sau:
1. Nội dung đánh giá: theo hướng dẫn của công văn số 4609/UBND–NC ngày 20/12/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Đọc thêm...
 
« Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối »

Trang 2/2.