THÔNG BÁOnew
Về việc triển khai thực hiện đánh giá, phân loại 
viên chức và người lao động năm học 2019 – 2020

 

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo thực hiện đánh giá, phân loại, viên chức và người lao động năm học 2019 – 2020. Cụ thể như sau: 
1.Nội dung: Thực hiện đánh giá, phân loại viên chức và người lao động thuộc Trường theo hướng dẫn đính kèm:
- Riêng Trường Thực hành Sư phạm thực hiện đánh giá viên chức, người lao động theo Thông báo này và thực hiện đánh giá chuẩn giáo viên hàng năm theo quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông và Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Đọc thêm...
 
« Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối »

Trang 2/2.